NieuwVechtsporten

Het jubileum dat niemand viert: het worstelen bestaat vandaag 125 jaar

Op 7 april 1898 waren in Amsterdam de eerste nationale kampioenschappen in het worstelen. Jan Feith deed hiervan verslag in Het boek der sporten. Nu ook te lezen op Sportgeschiedenis. 

De worstelaars van 1893 in het Paleis van Volksvlijt, foto uit ‘Het boek der sporten’

Door Jan Feith

In enkele onzer gymnastiek-vereenigingen werd vroeger zoo te hooi en te gras onder leden eens geworsteld. Over het algemeen echter zonder eenige voorbereiding of volgens eenige methode. Langzamerhand begon echter zoowel hier als te Rotterdam en te Utrecht een zekere strooming onder worstellievende athleten te ontstaan en in de inmiddels opgerichte Athletische Vereenigingen Hollandia en de Amsterdamsche Athleten Club alhier, Hercules, Arena en de Rotterdamsche Amateur Athleten Club, alle te Rotterdam, waar het worstelen binnen korten tijd een bijzonder hoogen vlucht nam.

Tezelfder tijd werden ook in verschillende café-concerts en specialiteiten-gezelschappen worstelwedstrijden georganiseerd, o. a. door den indertijd wel bekenden professional-athleet Reinus, die alhier in ‘de Sportbar’ het eerst een soort van oefenschool voor Athletiek oprichtte en daar het Worstelen volgens methode onderwees.

De grootste stoot voor het prijsworstelen gaf echter in 1893 het toen bestaande Humoristisch Satyriek Weekblad De Clown, een indertijd heel aardig blaadje, dat eenigsinds op Parijsche of Weener leest geschoeid was, doch den strijd om het bestaan niet lang kon volhouden.

Dit blad, toen nog in zijn vollen fleur, schreef op initiatief van den bekenden sportvriend C. A. A. Dudok de Wit te Amsterdam den eersten Nationalen Worstelwedstrijd uit in ons land en wel om het Kampioenschap van Nederland. De directie van het blad had zich voor de organisatie de medewerking weten te verzekeren van eenige op Athletisch en Sportgebied bekende heeren.

Een prachtige kampioensgordel in de nationale kleuren met een groot zilveren schild met inscriptie en een door den bekenden teekenaar van het blad Alfaro kunstig vervaardigd diploma, werd voor den winnaar uitgeloofd. De deelnemers aan dit eerste kampioenschap, dat met bijzonder groot succes op 7 April 1893 in liet Paleis voor Volksvlijt werd gehouden, waren de heeren D. J. van den Berg en A. C. Schröder van de Amsterd. Gymn. Ver. de Halter, J. Content, Amst. A. C., C. van Dijk, A. Mercey, P. Tiekstra, L. Tromp, J. Schnitzler en K. Doodewaard, allen van Rotterdam; M. H. Enthoven, H. J. Kramers en H. M. C. Kluit, allen van ’s Gravenhage, benevens C. Kuyper van Utrecht.

Laatstgenoemde was feitelijk de eenige, die volgens een zekere methode te werk ging, doch tusschenbeiden wel eenigsinds liet merken, vooral in zijn partij tegen Enthoven, dat hij volgens het in Amerika nog al gebruikelijke catch as you can, waarbij alle grepen geoorloofd zijn, beter geoefend was dan in de Grieksch-Romeinsche methode, volgens welke over het algemeen in ons land, België, Frankrijk en Duitschland geworsteld wordt.

Met groote belangstelling werd de strijd gevolgd door het talrijk opgekomen publiek, dat in het begin wel wat gehuiverd had, vreezende getuigen te zullen zijn van vechtpartijen, bloedneuzen als andersinds. Doch niets van dit al. De reglementen, geheel volgens het nog tegenwoordig gebruikelijke Grieksch-Romeinsch worstelen vastgesteld, werden nauwkeurig opgevolgd. De jury had het daarbij niet gemakkelijk, doch hield zich stipt aan de bepalingen.

In het midden van de groote zaal van het Paleis voor Volksvlijt was een groot vierkant strookussen van 5 meter breed en lang voor den kampstrijd in orde gemaakt en het was reeds vrij laat in den avond eer de verschillende partijen beslist waren. Het resultaat was dat H. Kramers, door zijn overwegende lichaamskracht een voor een al zijn tegenstanders met beide schouders op den grond wist te drukken, zoodat hij den eersten prijs won. Kramers was dus de eerste kampioen van Nederland. De tweede prijs verwierf Enthoven, de derde Van den Berg, de later zoo bekende beroepsworstelaar, die in het buitenland dikwijls lauweren behaalde.

Waardeer deze site!

Onze content is gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je dat laten blijken met een kleine financiële bijdrage.

Mijn gekozen waardering € -

Jurryt van de Vooren
https://sportgeschiedenis.nl
Specialist in sporterfgoed. Al meer dan 25 jaar de enige Amsterdammer, die is afgestudeerd op Feyenoord.